Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng (từ khởi nguồn đến năm 1888)

Authors:


Vũ, Đường Luân
Keywords: Cảng biển
Hải Phòng
Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 168 tr.
Abstract: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử tự nhiên - xã hội và sự phát triển hệ thống cảng biển ở Hải Phòng trước thế kỷ XIX. Trình bày quá trình hình thành trung tâm kinh tế - thương mại ở vùng hạ lưu sông Cấm (1802-1874) : xuất phát điểm là sự bùng nổ quan hệ kinh tế giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc; mạng lưới trao đổi nội địa; hoạt động thương mại - trao đổi ở vùng hạ lưu sông Cấm và khu vực cửa biển Hải Phòng; sự can thiệp của người Pháp ở Bắc Kỳ và việc mở cửa Hải Phòng cho thương mại. Nghiên cứ sự ra đời của thành phố cảng Hải Phòng thời kỳ đầu thuộc địa (1875-1888) qua tìm hiểu việc thành lập cảng và vai trò kinh tế - chính trị của Pháp ở Hải Phòng; những biến chuyển của cảng Hải Phòng và sự ra đời của một đô thị Hải Phòng. Nghiên cứu quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng đã đóng góp những nhận thức về sự phát triển của hệ thống cảng thị ở Việt Nam nói chung, Đông Nam Á nói riêng; góp phần đưa ra những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách cụ thể của vùng đất này trong tương lai
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17603

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không

Authors: Phạm, Thùy Trang
Keywords: Luật quốc tế
Khủng bố
Phòng chống
Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34254
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Some remarks and examples on domain of sums of series in banach spaces

Authors: Dau, The Cap
Le, Xuan Truong
Keywords: Banach Spaces
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 19;No. 4 (2003)
Abstract: In this note we present some remarks on the domains of sums of series and some examples on domains of sums of series in infinite - dimensional Banach spaces.
Description: p. 9-12
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58235
ISSN: 2588-1124
Appears in Collections:Mathematics and Physics

Mechanics of Nano-composite material

Authors: Nguyen, Dinh Duc
Keywords: Mechanics;Nano-composite material
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 19;No. 4 (2003)
Abstract: Nano material has just been exploited and employed recently. However, its extraodinary and marvelous characteristic opend a new and significal prospect in new material field. There have been numerous mechanical problems that should be taken into consider and being solved. In this article, we want to introduce the concept of nanocrystal, our new results in researching on the material, and problems posing on this industry.
Description: p. 13-18
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58244
ISSN: 2588-1124
Appears in Collections:Mathematics and Physics

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

One result of the cyclic inequality

Authors: Nguyen, Vu Luong
Keywords: cyclic inequality
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol. 22;No. 3 (2006)
Abstract: In this paper we present One result of the cyclic inequality .
Description: p. 39-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57659
ISSN: 2588-1124
Appears in Collections:Mathematics and Physics