Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Nghiên cứu năng lực sáng tạo của sinh viên mỹ thuật Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về năng lực sáng tạo và đo lường năng lực sáng tạo. Với khách thể nghiên cứu là 278 sinh viên mỹ thuật Trường Đại học SPNTTW, tiến hành khảo sát, đo đạc, phân tích năng lực sáng tạo qua điểm chuẩn test TSD - Z của Urban, tìm tương quan giữa năng lực sáng tạo với kết quả học tập môn Trang trí của sinh viên mỹ thuật. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị: nhà trường cần dùng hình thức thi tuyển có khả năng phát hiện được năng lực sáng tạo đích thực của học sinh; tạo điều kiện cho sinh viên thu thập, tích lũy về cuộc sống để tự làm giàu chất liệu cho những sáng tạo nghệ thuật của mình; đổi mới phương pháp học tập ... nhằm phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao kết quả học tập của sinh viên.


Authors: Lương, Thị Thanh Hải
Keywords: Tâm lý học
Sinh viên
Năng lực sáng tạo
Mỹ thuật
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17287
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thực hành quyền công tố đối với các tội xâm phạm sở hữu theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Authors: Nguyễn, Văn Điền
Keywords: Luật hình sự
Việt Nam
Quyền công tố
Luật và pháp chế
Tài sản
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34257
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Authors: Trương, Minh Thành
Keywords: Kinh tế
Quản lý nhà nước
Thanh Hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17195
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Authors: Trương, Minh Thành
Keywords: Kinh tế
Quản lý nhà nước
Thanh Hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17195
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tìm hiểu Thần Long Đỗ qua tư liệu Hán Nôm

Authors:


Nguyễn, Tô Ly
Keywords: Hán nôm
Ngôn ngữ học
Thần Long Đỗ
Tư liệu
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 86 tr.
Abstract: Hệ thống hoá các nguồn tư liệu Hán Nôm về thần Long Đỗ - thành hoàng Quốc đô Thăng Long : nguồn tư liệu xuất phát về thần Long Đỗ, Thần Long Đỗ qua tư liệu Hán Nôm lịch đại. Xây dựng danh mục nguồn tư liệu Hán Nôm về thần Long Đỗ: Bảng thống kê mỹ tự bao phong của các thần qua các tài liệu sắc phong và Bảng thống kê tên thần và phong hiệu của thần Long Đỗ qua các tài liệu Hán Nôm. Trên cơ sở những kết quả rút ra từ việc hệ thống hoá tư liệu, tiến hành tái lập lại hình tượng thần chính khí Long Đỗ với tư cách là vị Đại vương Thành hoàng của Đế đô, của miền sông Tô – sông Nhị từ các tiêu chí: nguồn gốc, uy lực, phẩm chất, thuộc tính, công lực của thần trong nhận thức của nhân dân, cộng đồng, nhà nước, gắn chặt với quá trình phục hưng dân tộc, xây dựng nhà nước Đại Việt độc lập tự chủ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17223
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng (từ khởi nguồn đến năm 1888)

Authors:


Vũ, Đường Luân
Keywords: Cảng biển
Hải Phòng
Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 168 tr.
Abstract: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử tự nhiên - xã hội và sự phát triển hệ thống cảng biển ở Hải Phòng trước thế kỷ XIX. Trình bày quá trình hình thành trung tâm kinh tế - thương mại ở vùng hạ lưu sông Cấm (1802-1874) : xuất phát điểm là sự bùng nổ quan hệ kinh tế giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc; mạng lưới trao đổi nội địa; hoạt động thương mại - trao đổi ở vùng hạ lưu sông Cấm và khu vực cửa biển Hải Phòng; sự can thiệp của người Pháp ở Bắc Kỳ và việc mở cửa Hải Phòng cho thương mại. Nghiên cứ sự ra đời của thành phố cảng Hải Phòng thời kỳ đầu thuộc địa (1875-1888) qua tìm hiểu việc thành lập cảng và vai trò kinh tế - chính trị của Pháp ở Hải Phòng; những biến chuyển của cảng Hải Phòng và sự ra đời của một đô thị Hải Phòng. Nghiên cứu quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng đã đóng góp những nhận thức về sự phát triển của hệ thống cảng thị ở Việt Nam nói chung, Đông Nam Á nói riêng; góp phần đưa ra những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách cụ thể của vùng đất này trong tương lai
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17603